Služby

Výkon činnosti stavebný dozor pozemné a dopravné stavby, stavbyvedúci, koordinátor BOZP, inžinierska činnosť

Dopravné stavby
Pozemné stavby

Výkon činnosti stavebného dozoru

Činnosť stavebného dozoru môže vykonávať iba osoba ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti ) a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

 • Dohliadať nad stavebnými prácami. Jeho funkcie a povinnosti sú upravené v stavebnom zákone t.j. Zákon č. 50/1976 Zb. v §46b.
 • Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné uskladnenie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné uskladnenie strojov a zariadení , sleduje a vedie stavebný denník.
 • Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedná za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • Dohliada nad odstránením závad, ktoré sa na stavbe zistili
 • Sleduje čerpanie finančných prostriedkov a ich súlad s rozpočtom projektu
 • Posudzuje zmeny stavby (odsúhlasovanie naviac prác oproti pôvodnému projektu)
 • Zastupuje stavebníka pred orgánmi štátnej správy počas výstavby až do kolaudácie (príprava dokladov ku kolaudačnému konaniu)

Výkon činnosti stavbyvedúceho stavby

Dopravné stavby
Mosty a tunely
Inžinierské stavby

Činnosť stavbyvedúceho môže vykonávať iba osoba ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti ) a je zapísaná v zozname stavbyvedúcich vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

 • Riadenie a koordinovanie stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe
 • Riadi svojich pracovníkov na stavbe, rozdeľuje jednotlivé práce pracovníkom
 • Zabezpečuje materiál určený k zabudovaniu, zabezpečuje stroje a strojné zariadenie
 • Riadi a koordinuje činnosť subdodávateľských firiem
 • Vedie stavebný denník
 • Spolupracuje s TDI
 • Pripravuje súpis vykonaných prác ako podklad k fakturácii
 • Je zodpovedný za dodržiavanie BOZP
 • Svojim rozhodnutím pozastavuje práce v prípade nepriaznivých klimatických pomerov
 • Je zodpovedný za dodržiavanie projektovej dokumentácie
 • Je zodpovedný za zmeny a naviac práce podľa požiadaviek investora
 • Spolupracuje so štátnymi orgánmi
 • Dodržiava časový harmonogram
 • Zabezpečuje revízne správy, tlakové a tesnostné skúšky inštalačných rozvodov a potrubí
 • Pripravuje podklady k projektu skutočného vyhotovenia stavby
 • Pripravuje podklady ku kolaudácii

Pripravuje podklady k odovzdaniu stavby, preberací protokol

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti

Zabezpečuje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy požiadaviek NV SR č. 396/2006Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko , ktorú je povinný zabezpečiť investor , stavebník , ktorý poverí výkon takejto činnosti oprávnenú osobu pre stavby: plánovanie trvanie prác bude dlhšie ako 30pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať najmenej 20osôb, alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.

 • Kontrolu dodržiavania opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečnostných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupov, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby
 • Návšteva stavby, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
 • Sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín
 • Podávanie návrhov objednávateľovi na preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (vrátane návrhu na úpravu a doplnenie plánu BOZP)
 • Spolupráca a konzultácia so zodpovednými osobami
 • Informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušení BOZP a rizikách
 • Účasť na poradách, pri šetrení nežiaducich udalostí na stavbe
 • Spracovanie zápisov o činnosti koordinátora bezpečnosti a popis stavu bezpečnosti na príslušnej stavbe

Inžinierska činnosť

Je súhrn činností, ktoré v mene stavebníka (objednávateľa) vykonáva právnická osoba a lebo fyzická osoba pre potreby zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb.

Výkon činnosti:

 • Zastupuje stavebníka , objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami .
 • Zabezpečenie vstupných podkladov , prieskumov , odborných posudkov a stanovísk k dokumentácii stavby
 • Zastupovanie stavebníka v územnom konaní, stavebnom konaní, kolaudačnom konaní
 • Zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia, rozhodnutia a stanoviská
 • Príprava na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie zmluvnej agendy

Máte záujem o spoluprácu?

V prípade záujmu o naše služby sa nám neváhajte ozvať. 
Radi splníme Vaše potreby a očakávania.